Projekční práce

Rozsah služeb:

 • Projekty rodinných domů (nové, přestavby, přístavby a rekonstrukce)
 • Projekty budov pro bydlení, rekreaci a ubytování a dále pak objekty občanské vybavenosti, zemědělské či průmyslové stavby
 • Projekty drobných staveb, přístřešků, pergol
 • Projekty napojení vjezdu pozemku na komunikaci
 • Projekty přípojek (kanalizace dešťová i splašková i s ČOV, plynovody, vodovody)
 • Projekty oplocení, zpevněných ploch – zámkových dlažeb včetně odvodnění
 • Projekty čistíren odpadních vod (ČOV, domovní čistírny) pro rodinné domy, pro restaurace, penziony, hotely a jiné podnikatelské subjekty
 • Projekty žump, jímek, septiků k rodinným domům
 • Vypracování Provozních řádů čistíren odpadních vod na míru
 • Zpracováváme architektonické studie, projekty staveb a inženýrská činnost, konzultační a poradenská činnost
 • Zajišťujeme projekty elektroinstalace, voda a kanalizace, vzduchotechnika, topení , statika betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, technické průzkumy stávajících staveb a jejich vyhodnocení
 • Zajištění Hydrogeologického posudku pro vsakování dešťových vod, splaškových vod po předčištění v ČOV
 • Zajištění měření radonu s protiradonovým opatřením
 • Zajištění statického výpočtu konstrukcí, včetně výkresu armování betonu
 • Zajištění rozpočtů staveb
 • Zajištění geodetického zaměření staveb a pozemků
 • Zajištění Požárně bezpečnostního řešení stavby – Zprávy požární ochrany
 • Zajišťujeme kompletní projekty staveb

Projekční činnost:

 1. studie
 2. architektonické návrhy
 3. projekt pro územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informaci
  • zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace
  • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném v územním řízení
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
  • vypracování a podání návrhu na zahájení územního řízení
  • obstarání pravomocného územního rozhodnutí
 4. projekt pro stavební povolení, ohlášení stavby
  • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném při stavebním řízení
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
  • vypracování a podání návrhu na zahájení stavebního řízení
  • obstarání pravomocného stavebního povolení
 5. spolupráce při výběru dodavatele
 6. projekt pro realizaci stavby