Projektová dokumentace

Projektová dokumentaceProjektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby.

Během zpracovávání projektové dokumentace budeme s Vámi řešit celou řadu technických a technologických rozhodnutí, které určí budoucí vzhled a fungování domu. Do procesu vstupuje také řada vnějších vlivů a požadavků z veřejnoprávního projednávání.

Zpracování projektové dokumentace je i nadále autorským dílem, neboť se zhotovuje na základě architektonické studie stavby.

Rozsah a obsah projektové dokumentace v jednotlivých fázích se řídí Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Zde je uvedeno krátké obecné shrnutí základního obsahu dokumentace.

  • dokumentace k územnímu řízení (DUR) — obsahuje projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území.
  • dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) — obsahuje rovněž projekt, tentokrát však dokládající podrobné řešení stavby, a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a dalších právních předpisů a závazných norem stanovujících podrobné technické podmínky. Projektová dokumentace obsahuje tyto části: architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část (projekt statiky), požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb (zařízení pro vytápění, ochlazování, větrání, měření a regulaci staveb, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky). Projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení (potřebná vyjádření, Průkaz energetické náročnosti budovy PENB apod.).
  • dokumentace pro provedení stavby (DPS/PP) — obsahuje projekt jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení. Nenahrazuje realizační (výrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.
  • jednotný projekt (JP) — u jednodušších staveb nabízíme zpracování jedné projektové dokumentace, která slouží jak pro vyřízení potřebných povolení, tak jako dostatečný podklad pro provedení stavby odbornou firmou. Základní provedení obsahuje podrobnější měřítko a specifikaci materiálů a konstrukcí, kritické konstrukční detaily stavby a skladby konstrukcí. Standardní provedení je rozšířeno o tabulky dveří, oken, zámečnických a klempířských prvků apod.